Obchodní podmínky

obchodní společnosti CASTOR CZ, s.r.o., se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, identifikační číslo: 63495619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236791

Pro platbu registračního poplatku za registraci na kongres umístěnou na internetové adrese: https://partner.gemini.cz/ocnifestival/

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CASTOR CZ, s.r.o., se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, identifikační číslo: 63495619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236791 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://partner.gemini.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky kongresu (dále jen „webové rozhraní kongresu“).
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. UZAVŘENÍ
  • Webové rozhraní kongresu obsahuje informace o kongresu, a to včetně uvedení cen za registraci. Registrační poplatky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Výše registračních poplatků pro účastníky (účastník kongresu je osoba, která se kongresu zúčastní, nejedná se tedy nutně o osobu kupujícího) se liší dle data uzavření a času zbývajícího do konání kongresu, a podle úrovně odbornosti účastníka, která definuje jeho/její účast na celoživotním vzdělávání a s tím souvisejícím vystavení certifikátu o účasti na kongresu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Pro zajištění účasti na kongresu vyplní kupující registrační formulář ve webovém rozhraní kongresu. Registrační formulář obsahuje zejména informace o:
   • účastníkovi kongresu (kupující pomocí elektronického registračního formuláře uvede všechny povinné údaje pro registraci účastníka kongresu na webovém rozhraní kongresu),
   • způsobu úhrady registračního poplatku a
   • fakturační údaje kupujícího (dále společně jen jako „registrace“).
  • Před Registraci odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení registrace toto obdržení kupujícímu potvrdí, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v registraci (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru registrace (množství účastníků, výše registračního poplatku) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení registrace (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

       3. REGISTRAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Registrační poplatky dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti nebo platební kartou v den a místě pořádání kongresu na adrese: Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 191776871/0300, vedený u společnosti CASTOR CZ, s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě vystavené faktury;
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat registrační poplatek společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit registrační poplatek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení registračního poplatku a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že po odeslání registrace již nelze odstoupit od kupní smlouvy, pokud nejsou pro účast na kongresu překážky na straně prodávajícího.
  • V případě výjimečné situace má prodávající právo na rozhodnutí o udělení možnosti odstoupení od kupní smlouvy na základě písemné žádosti kupujícího nejpozději 14 dní po uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
   • prodávající nesplní podmínky uvedené v kupní smlouvě,
   • výrazně změní charakter akce či nedodrží slíbené podmínky kongresu.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

       6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

       7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.
  • Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

       8. DORUČOVÁNÍ

  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Doručované elektronickou poštou mohou být:
   • Potvrzení o přijetí registrace, platby,
   • PDF certifikát potvrzující účast na kongresu.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: CASTOR CZ, s.r.o., Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.